Privacyverklaring Bezorgfiets Nederland

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Deelfiets Nederland geleverde producten en diensten.
Deelfiets Nederland, gevestigd te Wilhelm Röntgenstraat 2, 8013 NE Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Deelfiets Nederland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Deelfiets
Nederland van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder
omschreven doeleinden en die door Deelfiets Nederland in ieder geval en ten minste
worden verwerkt, betreffen:
• Voorletters en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• E-mailadres
• Bankgegevens


Verwerkt Deelfiets Nederland ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Deelfiets Nederland verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.


Waarom we gegevens nodig hebben?
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Deelfiets Nederland, dan willen we u
goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Deelfiets Nederland.

Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Deelfiets Nederland. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze
oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap
bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Deelfiets Nederland gebonden aan de
daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Deelfiets Nederland zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren?
Deelfiets Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. bewaart uw
persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden?
Deelfiets Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Deelfiets Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar [email protected].


Beveiliging
Deelfiets Nederland hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw
persoonsgegevens. Deelfiets Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Deelfiets Nederland toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Deelfiets Nederland gebruik maakt van de diensten van derden, zal Deelfiets Nederland in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.


Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw
persoonsgegevens doet, zal Deelfiets Nederland u hierover binnen 5 werkdagen
informeren. Dit verzoek kunt u indienen via [email protected].


Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via [email protected].


Dit privacy statement is opgesteld d.d. 22 maart 2020