Algemene Voorwaarden Bezorgfietsen

1. Definities

Bezorgfiets Nederland: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deelfiets Nederland Supply B.V., statutair gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82904618.

Huurder: Degene die de huurovereenkomst aangaat met Bezorgfiets Nederland.

Gebruiker: Degene die met goedkeuring van de Huurder de Bezorgfiets gebruikt.

De gedefinieerde termen worden zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

2. De Overeenkomst

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten van Bezorgfietsen van Bezorgfiets Nederland.
2. Eventuele door Huurder gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en worden door Bezorgfiets Nederland verworpen.
3. Acceptatie en verstrekking van de algemene voorwaarden door en aan Huurder geschiedt tijdens het invullen van het online aanmeldformulier door Huurder op de website van Bezorgfiets Nederland.
4. De overeenkomst tussen Bezorgfiets Nederland en Huurder komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Huurder, dan wel wanneer Bezorgfiets Nederland op verzoek van Huurder met de uitvoering van de overeenkomst is gestart.
5. Huurder is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens, zoals bekend bij Bezorgfiets Nederland, zoals bijvoorbeeld adres, e-mailadres of telefoonnummer.
6. Indien Bezorgfiets Nederland in een voorkomend geval een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet strikt mocht hanteren, dan houdt dat geen afstandsverklaring van deze algemene voorwaarden in.

3. Vergoeding, wijziging en betaling

1. Huurder is de vooraf overeengekomen maandelijkse huursom en bijkomende kosten verschuldigd aan Bezorgfiets Nederland. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
2. Bezorgfiets Nederland is gerechtigd de huurprijs te wijzigen, zonder dat dit Huurder recht geeft op beëindiging van de overeenkomst. Prijswijzigingen treden in werking één maand na de bekendmaking daarvan door Bezorgfiets Nederland aan Huurder. Prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, zoals de verhoging van btw, kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd.
3. Bezorgfiets Nederland zal maandelijks vooraf de huursom en bijkomende kosten voor de aankomende maand incasseren van de bankrekening van Huurder. Huurder is verplicht Bezorgfiets Nederland hiervoor een machtiging voor automatische incasso te geven.
4. Huurder kan ervoor kiezen om de huursom over een huurperiode van minimaal 6 maanden ineens te voldoen. In dat geval ontvangt de huurder een korting van 5% op de totale huursom.
5. Indien Bezorgfiets Nederland, vanwege saldotekort bij de Huurder niet in staat is te incasseren, dan is Huurder gelijk in verzuim. Huurder zal dan de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn en is bovendien gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van het verschuldigde aan Bezorgfiets Nederland.

4. Aflevering

1. Bezorgfiets Nederland verbindt zich jegens Huurder om de Bezorgfiets(en) ter beschikking te stellen zoals overeengekomen.
2. De Bezorgfiets(en) wordt/worden afgeleverd op het leveringsadres zoals opgegeven op het aanmeldformulier.
3. Bezorgfiets Nederland vult samen met de Huurder het Uitgifteformulier in. Hierin wordt de staat van de fiets en eventuele accessoires vermeld. Zowel Bezorgfiets Nederland als Huurder tekenen het formulier bij aflevering

5. Verplichtingen Huurder en Gebruiker

1. Het staat Huurder vrij een onder de overeenkomst gehuurde Bezorgfiets aan Gebruiker(s) in gebruik te geven. Huurder is verplicht de in dit artikel genoemde verplichtingen op gelijke wijze aan Gebruiker(s) op te leggen en op de naleving daarvoor door Gebruiker(s) toe te zien. Huurder blijft jegens Bezorgfiets Nederland verantwoordelijk voor de verplichtingen volgend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
2. Met uitzondering van het bepaalde in lid 1 mogen de Bezorgfiets(en) niet worden doorof onderverhuurd, uitgeleend, in gebruik worden gegeven, vervreemd of bezwaard.
3. De Bezorgfiets(en) mag/mogen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de aard en bestemming daarvan. Er dient netjes met de Bezorgfiets(en) en toebehoren (waaronder de sleutels) te worden omgegaan. Het is verboden om de Bezorgfiets(en) te gebruiken op een terrein waarvoor de Bezorgfiets(en) niet geschikt is/zijn. Het opladen van de accu dient correct en op een veilige plaats te geschieden ter voorkoming van oververhitting en/of brandgevaar.
4. Huurder moet de Bezorgfiets(en) inleveren in dezelfde staat als zij de Bezorgfiets(en) heeft ontvangen. Het is niet toegestaan eigenhandig modificaties aan de Bezorgfiets(en) aan te (laten) brengen, zoals bijvoorbeeld een bagagedrager of kinderzitje. Het verplaatsen van een Bezorgfiets naar een andere locatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bezorgfiets Nederland is niet toegestaan.
5. Indien er een defect is aan een Bezorgfiets, mag er niet met de Bezorgfiets worden doorgefietst als dit het defect erger maakt. Huurder en Gebruiker zijn dan gehouden de instructies in artikel 6 op te volgen.
6. Iedere Bezorgfiets dient steeds tegen diefstal te worden beveiligd door correct en deugdelijk gebruik van de door Bezorgfiets Nederland verstrekte sloten.
7. Indien de sleutel van het fietsslot en/of sleutel van het accuslot zoekraken, dient dit gemeld te worden bij Bezorgfiets Nederland en zal Bezorgfiets Nederland een kopie sleutel verzorgen. Hier zijn kosten aan verbonden. Het is verboden om zelf sleutels bij te laten maken.

6. Service, onderhoud en instructies Huurder en Gebruiker

1. Bezorgfiets Nederland verzorgt het regulier onderhoud van de Bezorgfiets(en) naar eigen inzicht.
2. Bezorgfiets Nederland heeft de bevoegdheid Bezorgfiets(en) te controleren op de staat waarin deze verkeren en kan modificaties aanbrengen. Huurder en Gebruiker zijn gehouden medewerking te verlenen aan keuring, modificaties en controles.
3. In geval van beschadiging of vermissing van een Bezorgfiets, dient Huurder Bezorgfiets Nederland hier binnen 24 uur over te informeren en alle redelijke instructies van Bezorgfiets Nederland op te volgen, waaronder doch niet beperkt tot het verlenen van medewerking aan het doen van aangifte (door Bezorgfiets Nederland), het inleveren van een ingevuld en door alle betrokkenen ondertekend schadeformulier indien de schade is veroorzaakt door een derde en het verstrekken van alle inlichtingen aan Bezorgfiets Nederland en diens verzekeraar.
4. Huurder mag een Bezorgfiets niet door een derde laten repareren, anders dan met toestemming van Bezorgfiets Nederland.
5. Bezorgfiets Nederland zal de oorzaak van het defect of de schade beoordelen en de Bezorgfiets repareren, tenzij dit in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Indien de Bezorgfiets niet direct kan worden gerepareerd, neemt Bezorgfiets Nederland binnen 48 uur contact op om een omruiling van de Bezorgfiets in te plannen. Aan deze termijn kan Huurder geen rechten ontlenen. Omruiling vindt slechts plaats op het door Huurder op het aanmeldformulier opgegeven adres. Omruiling is kosteloos.
6. Regulier onderhoud aan de Bezorgfiets is voor rekening van Bezorgfiets Nederland. Indien er naar het oordeel van Bezorgfiets Nederland echter sprake is van een defect of schade als gevolg van het onzorgvuldig gebruik door of namens Huurder, dan zijn de kosten van onderhoud, reparatie, vervanging of anderszins voor rekening van Huurder. Deze kosten zullen dan door Bezorgfiets Nederland bij Huurder in rekening worden gebracht.
7. In geval van ondeugdelijk gebruik van de Bezorgfiets door Huurder, is Bezorgfiets Nederland gerechtigd maatregelen te treffen, waaronder de onmiddellijke inname de van de Bezorgfiets(en) zonder verval van de betalingsverplichtingen van Huurder. Onder ondeugdelijk gebruik wordt in elk geval verstaan: gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden en gebruik in strijd met het normaal gebruik van een Bezorgfiets, bijvoorbeeld gebruik onder invloed van verdovende middelen zoals alcohol en/of drugs, gevallen van verkeersovertredingen, nalatigheid of gebrek aan normale zorg.
8. Bezorgfiets Nederland zal alleen de Bezorgfiets omruilen of repareren, indien Huurder op dat moment aan alle financiele verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

7. Schade, vermissing, diefstal en aansprakelijkheid

1. Het gebruik van een Bezorgfiets is geheel op eigen risico.
2. Bezorgfiets Nederland inspecteert iedere Bezorgfiets bij Servicebeurten en Inlevering op eventuele schade (waaronder diefstal of vermissing van de Bezorgfiets en/of onderdelen). Indien een Bezorgfiets schade blijkt te hebben, dan wordt deze schade vermoed te zijn veroorzaakt door of namens Huurder (waaronder ook wordt begrepen, door Gebruiker(s)). De kosten voor reparatie of vervanging zijn voor rekening van Huurder, tenzij Huurder aantoont dat de schade al bestond bij aanvang van de overeenkomst of anderszins voor rekening van Bezorgfiets Nederland behoort te komen.
3. In geval van diefstal hanteert Bezorgfiets Nederland een eigen risico van € 250,- per Bezorgfiets en € 250,- per accu. Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op een eventuele verzekeringsdekking indien de originele sleutel wordt overhandigd aan Bezorgfiets Nederland. Indien de originele sleutel niet aan Bezorgfiets Nederland geretourneerd kan worden, zal het volledige bedrag van de Bezorgfiets inclusief accu van €1.818,- aan Huurder in rekening worden gebracht.
4. Huurder wordt geblokkeerd en kan geen nieuwe Bezorgfiets(en) meer gebruiken in geval bij de betreffende Huurder twee keer sprake is geweest van diefstal.
5. Indien Bezorgfiets wordt teruggevonden na een diefstalmelding, zal in plaats van het eigen risico € 100,- verwerkings- en administratiekosten bij Huurder in rekening worden gebracht.
6. Indien een Bezorgfiets opgehaald dient te worden bij een Fietsdepot, brengt Bezorgfiets Nederland hiervoor een bedrag van € 100,- aan kosten bij Huurder in rekening.

8. Duur en opzegging

1. De initiële overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode van 6 maanden. Gedurende deze periode is geen tussentijdse opzegging mogelijk.
2. Na ommekomst van de periode genoemd in lid 1 wordt de overeenkomst automatisch verlengd naar een overeenkomst voor onbepaalde termijn en geldt voor Huurder en Bezorgfiets Nederland een opzegtermijn van één maand.
3. Bezorgfiets Nederland kan de overeenkomst daarnaast met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst opzeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle haar toekomende rechten, indien:
a. Huurder in verzuim is onder de overeenkomst;
b. Huurder in staat van faillissement is verklaard of aan Huurder (al dan niet voorlopig) surseance van betaling is verleend;
c. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van Bezorgfiets Nederland kan worden gevergd.
4. Gedurende de in lid 2 genoemde opzegtermijn is Huurder de overeengekomen maandvergoeding verschuldigd. Binnen de opzegtermijn neemt Bezorgfiets Nederland contact op met Huurder om het retourneren van de Bezorgfiets(en) te bespreken. Inlevering van de Bezorgfiets(en) dient uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn te geschieden. Huurder zal alle medewerking aan Bezorgfiets Nederland verlenen om de Bezorgfiets(en) terug te geven
5. Eindigt de overeenkomst op basis van lid 3 voordat de periode in lid 1 dan wel 2 is verstreken, dan heeft Bezorgfiets Nederland recht op vergoeding van de resterende huurtermijnen over die periode.

9. Inname van de fiets

1. Bij de inname van de fiets zal Bezorgfiets Nederland de staat van de fiets en eventuele accessoires controleren en vergelijken met de staat van de fietsen en eventuele accessoires, zoals vermeld op het Uitgifteformulier. De staat van de fiets en eventuele accessoires zal worden vastgelegd op het Innameformulier. Afwijkingen van de staat van de fiets en/of eventuele accessoires worden vermoed te zijn veroorzaakt door de Huurder (waaronder ook wordt begrepen de Gebruiker). Bezorgfiets Nederland en Huurder tekenen beiden het Innameformulier. Bezorgfiets Nederland is gerechtigd de kosten van de geregistreerde afwijking van de staat van de fiets en eventuele accessoires in rekening te brengen bij de Huurder.

10. Wijzigingen

1. Bezorgfiets Nederland is te allen tijden gerechtigd de overeenkomst of de algemene voorwaarden te wijzigen.
2. De wijzigingen treden twee (2) weken na de bekend making ervan in werking of een latere datum, indien dit vermeld wordt in de bekendmaking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast.
3. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet:
a. Indien de wijziging uitsluitend in het voordeel van Huurder is;
b. Indien de wijziging in redelijkheid geen gevolgen heeft voor de (rechts-)positie van Huurder;
c. Indien Huurder de mogelijkheid wordt geboden de wijzigingen te weigeren;
d. Indien de wijzigingen reeds bij het aangaan van de overeenkomst waren overeengekomen, zoals de aanpassing van het aantal fietsen of de eisen voor correct gebruik.
e. Indien de wijziging van overheidswege is voorgeschreven.

11. Toepasselijk recht

Op de Huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen wiens arrondissement de vestigingsplaats van Bezorgfiets Nederland is gelegen.